LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Grabowcu - zasady rekrutacji

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2431),
 3. Zarządzenie nr 9/2023 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024, do publicznych szkół dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych (...) na terenie województwa lubelskiego,
 4. Zarządzenie nr 16/2023 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 w województwie lubelskim.

Rekrutacja do klas pierwszych na  rok szkolny 2023/2024  będzie obejmowała absolwentów klas VIII szkoły podstawowej.

Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej  będą ubiegać się o przyjęcie do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, do klasy ogólnej łączonej z rozszerzeniem język angielski, matematyka, geografia lub język angielski, biologia, chemia.

Postępowania rekrutacyjne będą obejmowały m.in. następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych: tj.; języka angielskiego, geografii, biologii;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

Rekrutacja w roku szkolnym 2023/2024 odbywa się zgodnie z terminami postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych ustalonych na podstawie Zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty.

załącznik nr 1

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wniosek o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego,
a w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 3. zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty,
 4. dwie fotografie,
 5. kartę zdrowia.

Aby zostać uczniem klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu należy na adres mailowy. Wnioski i zgłoszenia należy przesyłać w sposób elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub formie tradycyjnej złożenie w sekretariacie szkoły.

 

 1. W dniach od 15 maja do 23 czerwca 2023 r. złożyć w sekretariacie szkoły: 

  -  wniosek o przyjęcie do szkoły podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna,

  -  oświadczenie o wielodzietności,

  -  dwie fotografie.

 2. W dniach od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. uzupełnić wniosek o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu:

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatka warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności – 10 lipca 2023 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 18 lipca 2023 r. do godz.12.00.
 3. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożonego oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej – od 18 lipca 2023 r. do21 lipca 2023 r. godz. 15.00.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 24 lipca 2023 r. do godz. 12.00.

 

Szczegółowe informacje:

pod numerem telefonu 84 65 12 417, w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 14.00