Spotkanie osób zainteresowanych organizacją uroczystości jubileuszowych

13 czerwca 2016 r. odbyło się drugie spotkanie osób zainteresowanych organizacją uroczystości jubileuszowych szkoły. Podczas zebrania wyłoniono komitet organizacyjny w następującym składzie:

1. Waldemar Greniuk - przewodniczący

2. Elżbieta Widyma - z-ca przewodniczącego

3. Tadeusz Halicki - sekretarz

4. Stanisław Senkowski - skarbnik

5. Agnieszka Rachańska - członek

6. Ks. Zygmunt Żółkiewski - członek


Powołany komitet ustalił wstępną listę zaproszonych gości. Dyskutowano projekt zaproszenia oraz napisu na tablicy pamiątkowej i miejscu jej zamocowania. Podjęto decyzję o wybiciu medalu pamiątkowego i opracowaniu folderu i biuletynu o historii naszej szkoły.  

Ponadto ustalono wysokość składki dla absolwentów za udział w Zjeździe i balu absolwentów.

Kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego odbędzie się 15 lipca br. o godz. 9:00.