info

    W terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 20 grudnia 2022 r., w okresie nauki szkolnej, nasza szkoła będzie prowadziła zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin.

    W skład zajęć będą wchodziły: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne oraz rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne. Wsparcie otrzymają uczniowie, u których zespół wychowawczy (wychowawca, nauczyciele prowadzący zajęcia w klasie, pedagog oraz psycholog szkolny) wskazali potrzebę uczestniczenia dziecka w w/w zajęciach wspierających.

Podstawa prawna:

    Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.