20210917 110411

     17 września 1939 r., łamiąc obowiązujący polsko-radziecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Polski, realizując tym samym ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow.

    Sowiecka napaść na Polskę była realizacją układu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa oraz komisarza spraw zagranicznych ZSRS Wiaczesława Mołotowa. Integralną częścią zawartego wówczas sowiecko-niemieckiego paktu o nieagresji, był tajny protokół, dotyczący podziału ziem polskich w przybliżeniu na linii rzek Narwi, Wisły i Sanu między Niemcy a ZSRR.

    Uczniowie szkoły podstawowej i klas mundurowych liceum ogólnokształcącego, w miniony piątek uczcili pamięć pomordowanych we wrześniu 1939 r. przez Armię Czerwoną żołnierzy Wojska Polskiego w Grabowcu Górze, których mogiły znajdują się na miejscowym cmentarzu.

Galeria