info

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

  Uprzejmie informuję, że w okresie 2 września 2021 r. – 22 grudnia 2021 r. w szkole podstawowej w kl. IV - VIII i liceum ogólnokształcącym będą prowadzone dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów, mające im pomóc w opanowaniu oraz utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

   Zorganizowanie tego rodzaju zajęć w naszej szkole służy wsparciu uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej po długotrwałym okresie edukacji zdalnej.

   Zajęcia prowadzone będą w bezpośrednim kontakcie z uczniami/stacjonarnie/na terenie szkoły z niewielkimi, liczącymi do 10 uczniów, grupami w szkole podstawowej i 5 uczniami w liceum ogólnokształcącym. Ograniczona liczebność grup stwarza możliwość indywidualnej pracy nauczyciela z każdym uczniem.

   Po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną (po dokonanej diagnozie potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły) zajęcia dodatkowe dla uczniów zostaną zorganizowane z następujących przedmiotów: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki. Zajęcia wspomagające będą odbywały się po skończonych zajęciach lekcyjnych, w przypadku uczniów kl. IV – VI na 6 i 7 lekcyjnej, w przypadku uczniów kl. VII – VIII i liceum ogólnokształcącego na 8 godzinie lekcyjnej. W celu umożliwienia uczniom udziału w tej formie zajęć informujemy, że odwóz uczniów do domu będzie rozpoczynał się od godz. 14.50.

   Udział uczniów w zajęciach nie jest obowiązkowy – będą one organizowane wyłącznie dla uczniów zgłaszających potrzebę i chęć uczestniczenia w nich w formie pisemnej deklaracji.

   W przypadku uczniów niepełnoletnich deklarację uczestniczenia ucznia w zajęciach powinni złożyć i podpisać jego rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczniów pełnoletnich - uczniowie.

Warunkiem koniecznym uruchomienia tego rodzaju zajęć jest złożenie pisemnej deklaracji uczestnictwa w organizowanych zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów w nieprzekraczającym terminie do 6 września 2021 roku.

Deklarację należy przekazać wychowawcy klasy lub skan za pomocą dziennika elektronicznego.

 

Wzór deklaracji:

Deklaracja udziału w zajęciach – uczeń niepełnoletni.

Deklaracja udziału w zajęciach – uczeń pełnoletni.