Powrót

,,Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać” – plan rozprawki na podstawie powieści E. Hemingwaya  ,,Stary człowiek i morze”.

 

 

 

CZĘŚĆ  OGÓLNA

 

I. Materiał programowy:

1)      charakterystyka Santiago – bohatera lektury ,,Stary człowiek i morze”;

2)      zebranie materiału do napisania rozprawki, praca nad planem rozprawki;

3)      poznanie kompozycji dłuższej formy wypowiedzi pisemnej, jaką jest rozprawka;

4)      ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

 

II. Cele operacyjne.

     Uczeń powinien:

1)      poziom wiadomości:

a)      zapamiętanie wiadomości

-         znać historię Santiago;

-         wiedzieć, jakie cechy charakteru pomogły mu zwyciężyć własną słabość i pokonać przeciwności losu;

-         umieć wymienić trudności życiowe, z którymi zmagał się stary rybak;

-         znać schemat kompozycyjny rozprawki;

b)      zrozumienie wiadomości

-         rozumieć motywy postępowania starego rybaka;

-         wyjaśnić własnymi słowami schemat kompozycyjny rozprawki;

2)      poziom umiejętności:

                  c) stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

-         zabrać głos w dyskusji dotyczącej charakterystyki Santiago;

-         napisać w domu rozprawkę w oparciu o ułożony na lekcji plan;

                 d) stosowanie wiadomości w sytuacjach nietypowych

-         dokonać właściwej hierarchizacji cech Santiago i napotykanych przez niego trudności;

-         ocenić postawę Santiago.

III. Typ lekcji:

1)      wprowadzająca nowy materiał – charakterystyka głównego bohatera powieści E. Hemingwaya ,,Stary człowiek
i morze”;

2)      utrwalająca umiejętność pisania planu rozprawki.

IV. Metody:

1)      burza mózgów;

2)      dyskusja;

3)      ranking trójkątny.

V. Formy pracy:

1)      zbiorowa;

2)      jednostkowa.

VI. Środki dydaktyczne:

1)      słowne:

-         podręcznik do kształcenia językowego wydawnictwa Arka;

-         powieść Ernesta Hemingwaya ,,Stary człowiek i morze”.

VII. Praca domowa

,,Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać”- rozprawka na podstawie lektury ,,Stary człowiek i morze”.

 

 

CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA

 

Temat lekcji: ,,Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać” – plan rozprawki na podstawie powieści E. Hemingwaya
,,Stary człowiek i morze”.

 

I. Wprowadzenie – krótkie przypomnienie treści lektury.

 

II. Jakie przeciwności losu pokonał Santiago?

Przykładowe odpowiedzi uczniów wpisane w namalowaną na tablicy piramidę, symbolizującą hierarchię wagi argumentów:

 

-         podjęcie trudu dalekiej wyprawy;

-         samotność;

-         starość;

-         pogodzenie się z odejściem chłopca;

-         złowienie wielkiego marlina;

-         cierpienie, ból;

-         okaleczenie rąk przez ostrą linę;

-         niedowład ręki;

-         walka ze zdobyczą;

-         głód;

-         zimno nocy, upał dnia;

-         holowanie zdobyczy;

-         walka z rekinami i zabicie kilku z nich;

-         świadomość materialnej klęski – dobicie do brzegu ze szkieletem wielkiej ryby.

 

III. Jakie cechy charakteru pomogły rybakowi wytrwać?

Przykładowe odpowiedzi wpisane do piramidy analogicznej do stosowanej poprzednio:

 


-         wiara w sens wyprawy;

-         wytrwałość wbrew złej passie;

-         zdolność przewidywania i planowania;

-         doświadczenie

-         roztropność;

-         pokora;

-         wolność od zawiści i chęci odwetu;

-         życzliwość dla innych;

-         przyjaźń;

-         szczerość;

-         zaradność;

-         mądrość;

-         życiowy realizm.

 

IV. Czy wytrwałość rybaka została nagrodzona zwycięstwem ?


Wniosek: Pomimo materialnej klęski Santiago odniósł moralne zwycięstwo. Można powiedzieć, że ta wyprawa wyniszczyła go, lecz nie pokonała jego wiary w sens powołania rybaka. Doskonale spełnił swój obowiązek. Przy okazji dowiódł nieżyczliwym znajomym, że jest dobrym rybakiem. Pokonał własną słabość, a zwycięstwo nad sobą jest najtrudniejsze.

 

V. Odczytanie definicji rozprawki z podręcznika .

 

VI. Zapisanie do zeszytu schematu kompozycyjnego rozprawki i odniesienie go do wcześniejszej notatki, będącej planem tej formy wypowiedzi pisemnej.

1.      Teza – ogólne stwierdzenie, które należy udowodnić, bądź obalić ( cytat zawarty w temacie lekcji).

2.      Argumentacja i odparcie ewentualnych kontrargumentów ( punkt drugi i trzeci ).

3.      Wniosek – powtórzenie tezy ( nasz punkt czwarty ).

VII. Praca domowa

,,Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać” – rozprawka na podstawie powieści E. Hemingwaya ,,Stary człowiek
i morze”.

 Powrót