Dydaktyka

 

- program nauczania j. polskiego

 

PAKIET PROGRAMOWY-  JĘZYK POLSKI, 2007-2010

 

Opracowała -  Agnieszka Jałowicka

 

 

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

Modyfikacja programu w roku szkolnym 2007/08 polega na  własnym doborze lektur, wprowadzeniu zmian w wyborze utworów poetyckich oraz na uściśleniu wymaganych umiejętności.

 

 

ETAP  II

MODYFIKACJA PROGRAMU ,,SŁOWA NA START''
NUMER W WYKAZIE: DKOS – 5002 – 62/04

 

 

KLASA IV.

1. Słuchanie - bez zmian.

2. Mówienie – bez zmian.

3. Czytanie - bez zmian.

4. Pisanie - bez zmian.

5. Nauka o języku - bez zmian.

6. Ortografia i interpunkcja – bez zmian.

 

LEKTURA

 

J. Brzechwa -,,Akademia pana Kleksa”

H. Sienkiewicz – „Janko Muzykant”

C. Collodi - „Pinokio”

W. Gomulicki - „Wspomnienia niebieskiego mundurka”

Ks. J. Twardowski - „Zeszyt w kratkę”

 

KLASA V.

 

1. Słuchanie - bez zmian.

2. Mówienie – bez zmian.

3. Czytanie - bez zmian.

4. Pisanie - bez zmian.

5. Nauka o języku - bez zmian.

6. Ortografia i interpunkcja – bez zmian.

 

 

 

LEKTURA

 

1.      H. Sienkiewicz - „ W pustyni i w puszczy”.

2.      L. M. Montgomery -,, Ania z Zielonego Wzgórza”.

3.      A. Szklarski - „Tomek w krainie kangurów”.

4.      M. Twain -„Przygody Tomka Sawyera”.

1.      J. Verne- „ W 80 dni dookoła świata”.

2.      R. Kipling -„Księga Dżungli”.

3.      C.S. Lewis - „Opowieści z Narnii” cz. I „Lew, czarownica i stara szafa”.

 

 

KLASA VI.

 

1. Słuchanie - bez zmian.

2. Mówienie – bez zmian.

3. Czytanie - bez zmian.

4. Pisanie - bez zmian.

5. Nauka o języku - bez zmian.

6. Ortografia i interpunkcja – bez zmian.

 

  LEKTURA

 

1.    Jurgielewiczowa -,,Ten obcy.

2.    S. Lem - „Bajki robotów”.

3.    J. Słowacki -,,Balladyna”.

4.    E. Niziurski -„Sposób na Alcybiadesa”.

5.    K. Makuszyński -„Szatan z siódmej klasy”.

6.    J. I. Kraszewski- „Stara Baśń”.

7.    H. Sienkiewicz -„Sachem”.

 

 

Środki dydaktyczne:

 

     - podręcznik – Marlena Derlukiewicz ,,Słowa na start” kl.IVVI,
     - zeszyty
ćwiczeń – M. Szulc, D. Różek  „Słowa na start”, kl. IV – VI – podręczniki                    

       z ćwiczeniami do nauki o języku,

     - słowniki,

     - portrety pisarzy,

     - tablice gramatyczne i ortograficzne,

     - filmy- lektury, np.:„Ogniem i mieczem”, „W pustyni i w puszczy”, „Robinson Crusoe”, 

     - magnetowid,

     - magnetofon,

     - telewizor,

     - Internet – strony internetowe dotyczące języka polskiego,

     - komputer - encyklopedie multimedialne związane z literaturą polską,

     - lektury.

   

 

 

 

Najczęściej stosowane metody nauczania:

 

   - problemowa,

   - heureza,

   - drama,

- podająca,

- ćwiczeniowa

- aktywne

- przekładu intersemiotycznego,

 

 

Formy pracy:

 

zbiorowa, indywidualna, grupowa.

              

                

 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI OBOWIĄZUJĄCYCH UCZNIÓW KLASY IV c

 

W ROKU SZKOLNYM 2007/2008.

 

SŁUCHANIE I MÓWIENIE

 

1. Precyzyjne formułowanie pytań i udzielanie na nie odpowiedzi z odpowiednią intonacją.(k)

2.  Dokładne formułowanie informacji, przepisów i instrukcji.(p)

3. Formułowanie własnego zdania oraz przestrzeganie zasad kulturalnej dyskusji.(k)

4. Opowiadanie według planu.(p)

5. Opowiadanie twórcze i odtwórcze.(d)

6. Opis przedmiotu, krajobrazu, postaci.(p)

7.Wygłaszanie z pamięci wierszy i fragmentów prozy.(k)

 

CZYTANIE  TEKSTÓW  SŁOWNYCH  I  ODCZYTYWANIE  INNYCH  TEKSTÓW KULTURY.

 

1. Poprawne i wyraziste czytanie z uwzględnieniem znaków przestankowych.(k)

2. Czytanie z podziałem na role.(k)

3. Rozumienie pojęć: baśń ludowa i literacka, proza, wiersz.(p)

4. Rozróżnianie elementów świata przedstawionego w utworze literackim: fikcja prawdopodobna i fantastyczna, porównanie, uosobienie, ożywienie, wers, strofa, rym, narrator, osoba mówiąca w wierszu.(d)

5. Przekazywanie informacji o czasopiśmie lub przeczytanym artykule.(d)

6. Korzystanie z katalogu alfabetycznego, słownika ortograficznego, encyklopedii, leksykonu. (p)

7. Odczytywanie prostych instrukcji.(p)

 

PISANIE

 

1. Układanie planu ramowego bez używania orzeczeń.(k)

2. Redagowanie i właściwy zapis dialogu.(p)

3. Redagowanie opowiadania na podstawie planu.(d)

4. Redagowanie opisu przedmiotu, krajobrazu, postaci.(d)

5. Próby redagowania listu, kartki z życzeniami do najbliższych(p), stosowanie zwrotów
     grzecznościowych
.(k)

6. Korzystanie z pism użytkowych, takich jak: prosty przepis na ..., instrukcja , ogłoszenie.(p)

7. Sporządzanie notatki w formie planu.(r)

8. Poprawne stosowanie zasad ortograficznych. (p)

 

NAUKA O JĘZYKU

 

1. Znajomość rodzajów wypowiedzeń pojedynczych: wypowiedzenie nierozwinięte                      (podmiot, orzeczenie)(k) , wypowiedzenie rozwinięte:( wyraz określany, wyraz określający)(p)wypowiedzenie  oznajmujące, pytające, rozkazujące.(k)

2. Rozróżnianie wypowiedzeń składowych w wypowiedzeniu złożonym.(d)

3. Rozpoznawanie i określanie form czasownika ( osoby, liczby, rodzaju, czasu) (k),
    jego
funkcji  w zdaniu oraz znajomość rozdzielnej pisowni ,, nie" z czasownikami.(p)

4. Rozpoznawanie rzeczowników  oraz określanie ich formy ( rodzaj i liczba)(k),
   wyszukiwanie podmiotu  w zdaniu(k); znajomość zasad pisowni ,, nie" z rzeczownikami.(p)

5. Rozpoznawanie przymiotników w zdaniu i dostrzeganie zgodności formy przymiotnika 

    z rzeczownikiem.(p)

6. Znajomość przysłówka jako określenia czasownika,(p); tworzenie przysłówków  

    odprzymiotnikowych oraz pisownia ,, nie" z przysłówkami w stopniu równym. (d)

7. Stosowanie wyrazów bliskoznacznych i przeciwstawnych.(d)

8. Znajomość fonetyki: rozróżnianie  sylab, głosek, liter, samogłosek, spółgłosek (k);
przenoszenie wyrazów (k); znajomość alfabetu(k); akcent.(p); podział głosek (p)

 

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

 

1. Pisownia wyrazów z ó, rz, ż, h, ch wymiennymi i niewymiennymi wraz z wyjątkami.(p)

2. Pisownia rzeczowników własnych oraz wielkich liter w nazwach świąt, części świata, krajów

    i ich mieszkańców, miast oraz w tytułach utworów literackich i czasopism. (p)

3. Pisownia zakończeń bezokolicznika i form czasu przeszłego.(d)

4. Pisownia wyrazów z ą, ę, en, em, on, om oraz : -ę, -em, -ą, -om w końcówkach fleksyjnych.(d)

5. Pisownia nie z rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami.(p)

6. Pisownia skrótów związanych z korespondencją i innych popularnych zwrotów
    grzecznościowych
.(k)

7. Oznaczanie miękkości spółgłosek miękkich.(r)

8. Dzielenie wyrazów przy przenoszeniu.(k)

9. Prawidłowa interpunkcja. (k)                                                                                

 

 

Legenda:

k – umiejętności konieczne

p – umiejętności podstawowe

d – umiejętności dopełniające

r – umiejętności rozszerzające

 

 

WYKAZ  UMIEJĘTNOŚCI  OBOWIĄZUJĄCYCH  UCZNIÓW  KLAS V c

W ROKU  SZKOLNYM  2008/2009.

 

SŁUCHANIE  I  MÓWIENIE

                                                 

1. Opowiadanie na wskazany temat.(k)

2. Dokonanie opisu przedmiotu, krajobrazu, postaci literackiej i rzeczywistej.(p)

3. Przedstawienie sprawozdania np. z uroczystości szkolnej, wycieczki, itp. (d)

4. Próby charakteryzowania postaci literackiej i rzeczywistej.(p)

5. Wygłaszanie z pamięci wierszy i fragmentów prozy.(k)

 

 

 

CZYTANIE  TEKSTÓW  SŁOWNYCH  I ODCZYTYWANIE  INNYCH  TEKSTÓW KULTURY

 

1. Czytanie interpretacyjne, wyjaśnianie sensu utworu.(p)

2. Rozpoznawanie cech legendy, mitu.(k)

3. Wskazywanie różnic między wypowiedzią literacką, informacyjną a naukową.(d)

4. Rozumienie pojęcia fikcji literackiej, epitetu, przenośni, refrenu.(p)

5. Znajomość słownictwa związanego z filmem np. scenografia, charakteryzacja, gra aktorów,

    obraz w filmie, dźwięk; utwór literacki i jego adaptacja filmowa.(d)

6. Posługiwanie się słownikiem i encyklopedią.(k)

7. Odczytywanie prostych instrukcji, rozwiązywanie rebusów.(p)

 

PISANIE

 

1. Tworzenie planu szczegółowego.(p)

2. Przekształcanie tekstu ciągłego na dialog i dialogu na tekst ciągły.(d)

3. Zapisywanie dialogu.(k)

4. Próby redagowania opowiadania z dialogiem.(r)

5. Redagowanie opisu postaci rzeczywistej i literackiej z uwzględnieniem cech charakteru.(r)

6. Redagowanie sprawozdania,(d) notatki,(p) zaproszenia(p)

7. Redagowanie listu do najbliższych.(k)

 

NAUKA  O  JĘZYKU

 

1. Rozróżnianie związków między wyrazami w zdaniu pojedynczym rozwiniętym: podmiot,

    orzeczenie(k); grupa podmiotu i grupa orzeczenia, wyraz nadrzędny i wyraz podrzędny.(p)

2. Znajomość rodzajów wypowiedzeń: zdanie, równoważnik zdania.(k)

3. Rozróżnianie zdań składowych w wypowiedzeniu złożonym.(d)

4. Znajomość form czasownika: bezokolicznik (k);określanie osoby, rodzaju, liczby i czasu (k); tryby czasownika(p); funkcja składniowa (orzeczenie).(k)

5. Znajomość nazw przypadków i ich pytań (k); odmiana rzeczownika przez przypadki (k);

    wskazywanie tematu, końcówki i oboczności w temacie rzeczownika (p)

6. Dostrzeganie związku rzeczownika z przymiotnikiem.(k)

7. Określanie funkcji rzeczownika w zdaniu ( podmiot).(k)

8. Znajomość rodzajów liczebników. (p)

9. Tworzenie i poprawne zapisywanie wyrażeń przyimkowych.(d)

10. Podział głosek na samogłoski i spółgłoski. (k)

11. Podział spółgłosek na: ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne, twarde i miękkie.(p)

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                          ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

 

1. Pisownia wyrazów z ó, rz, ż, h, ch wymiennymi i niewymiennymi wraz z wyjątkami.(p)

2. Pisownia rzeczowników własnych oraz wielkich liter w nazwach świąt, części świata, krajów  i ich mieszkańców, miast oraz w tytułach utworów literackich i czasopism. (p)

3. Pisownia zakończeń bezokolicznika i form czasu przeszłego.(d)

4. Pisownia wyrazów z ą, ę, en, em, on, om oraz : -ę, -em, -ą, -om w końcówkach fleksyjnych.(d)

5. Pisownia nie z rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami.(p)

6. Pisownia skrótów związanych z korespondencją i innych popularnych zwrotów
    grzecznościowych
.(k)

7. Dzielenie wyrazów przy przenoszeniu.(k)

8. Poprawne stosowanie znaków interpunkcyjnych w spójnej wypowiedzi pisemnej.(p)

9. Poprawne pisanie cząstki: -bym, -byś z czasownikami.(p)

10. Poprawne pisanie i, j po spółgłoskach i samogłoskach.(p)

11. Poprawne zapisywanie liczebników głównych i porządkowych.(d)

12. Poprawne zapisywanie przymiotników złożonych.(d)

13. Poprawne zapisywanie dat, godzin, itp.(p)

                                               

 

Legenda:

 

k – umiejętności konieczne

p – umiejętności podstawowe

d – umiejętności dopełniające

r- umiejętności rozszerzając

 

 

 

 

 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI  OBOWIĄZUJĄCYCH UCZNIÓW KLAS VI c
  W ROKU SZKOLNYM 2009/2010.

 

 

SŁUCHANIE I MÓWIENIE

 

1. Udział w dyskusji jako nadawca i odbiorca.(d)

2. Spójne opowiadanie na wskazany temat.(k)

3. Opisywanie dzieł sztuki.(d)

4. Charakteryzowanie postaci literackiej i rzeczywistej.(p)

5. Sprawozdanie z lektury, filmu, widowiska teatralnego.(p)

6. Streszczanie  utworu literackiego.(p)

7. Wygłaszanie z pamięci fragmentów prozy, recytowanie wierszy.(k)

 

CZYTANIE TEKSTÓW SŁOWNYCH I ODCZYTYWANIE INNYCH

TEKSTÓW  KULTURY

 

1. Głośne i wyraziste czytanie tekstów.(k)

2. Rozróżnianie pojęć : baśń ( tradycyjna, fantastyczno-naukowa ),

    powieść ( obyczajowa, fantastyczna, podróżnicza ), utwór literacki i nieliteracki.(p)

3. Rozpoznawanie podstawowych środków stylistycznych w wierszach.(p)

4. Korzystanie z encyklopedii, słownika wyrazów obcych i słownika ortograficznego.(k)

5. Odczytywanie instrukcji.(p)

6. Wykorzystywanie informacji zawartych w programach telewizyjnych i radiowych, krytyczny  odbiór reklam.(d)

7. Wybieranie materiałów z czasopism na zadany temat.(p)

 

PISANIE

 

1. Redagowanie planu ramowego.(k)

2. Redagowanie opowiadania z dialogiem.(p)

3. Redagowanie streszczenia wątków utworu fabularnego.(k)

4. Redagowanie opisu ( przedmiotu i krajobrazu, postaci rzeczywistej, postaci fikcyjnej ).(p)

5. Charakteryzowanie postaci rzeczywistej i literackiej.(p)

6. Redagowanie sprawozdania.(d)

7. Redagowanie listu oficjalnego.(p)

8. Wypełnianie druków pocztowych, redagowanie telegramu.(p)

9. Pisanie notatki z lektury.(p)

10.Redagowanie zaproszenia i ogłoszenia.(k)

11.Redagowanie podania.(k)

NAUKA O JĘZYKU

 

1. Wypowiedzenie pojedyncze - rozróżnianie pojęć : zdanie, równoważnik zdania, zawiadomienie,  wypowiedzenie bezpodmiotowe.(k)

2. Wypowiedzenie złożone - rozróżnianie : zdań złożonych podrzędnie(d) i współrzędnie.(p)

3. Odróżnianie mowy zależnej od niezależnej.(p)

4. Znajomość odmiennych i nieodmiennych części mowy.(p)

5. Tworzenie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.(k)

6. Stosowanie wyrazów wieloznacznych.(d)

 

                          ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

 

1.Stosowanie podstawowych zasad ortografii i interpunkcji ( u, ó, rz, ż, h, ch ). (k)

2. Znajomość pisowni :

-      zakończeń : -ski, -cki, -dzki, -stwo, -dztwo, -źba, -izm, -yzm; (p)

-      połączeń : gie, kie, ke, , ge; (p)

-      ,,nie" z poznanymi częściami mowy; (k)

-      zakończeń : -szy po spółgłoskach w stopniu wyższym i najwyższym;(p)

-      liczebników zbiorowych i ułamkowych; (p)

3. Znajomość interpunkcji :

-       przecinek w wypowiedzeniu złożonym współrzędnie i podrzędnie; (p)

-       przecinki przed powtarzającymi się spójnikami; (k)

-       znaki interpunkcyjne przy zapisie przytoczonych wypowiedzi osób.(p)

    

   

Legenda:

k – umiejętności konieczne

p – umiejętności podstawowe

d – umiejętności dopełniające

r- umiejętności rozszerzające

 
 
ROZKŁAD  MATERIAŁU  NAUCZANIA  JĘZYKA  POLSKIEGO

DLA KLASY IV c

 

Bhp podczas lekcji j. polskiego. Zapoznanie z programem nauczania.

Kończy się lato więc wracamy do szkoły.  (wychowanie do życia w społeczeństwie)

Czym dla każdego człowieka jest dom. W. Woroszylski „Czas miłości”.

Jesienne spotkania z wiewiórką. Joanna Kulmowa „Wiewiórki jesienią”, M. Cisin

 „Wiewiórka”.

Opis przedmiotu i postaci.

Co wiesz o rodzinie? J. Twardowski  „Co wiesz o swojej rodzinie?”, J. Olech „Dynastia

 Miziołków”.

Jakie są skutki niepunktualności? J. Tuwim „Spóźniony słowik”.

Tworzymy klasowy kodeks przyjaźni. M. Dańkowska „Kodeks przyjaźni”.

Na co należy zwrócić uwagę, oglądając obraz? Dzieła sztuki pod lupą.

Czy przyjaciel powinien być ideałem? Z. Lengren „Kto to może być?”.

Dzieci, rodzeństwo, rodzice... A. A. Milne „Grzeczna dziewczynka”.

Domowe zwierzęta naszymi przyjaciółmi. J. Grabowski „Historia psich figlów”.

Czego się można dowiedzieć z diagramów? „Ankieta”.

Rozejrzyj się przyjaciel jest blisko. E. Lindo „Maciek mój przyjaciel na całe życie”.

Porównanie jako element opisu. I. Sikirycki „Zoologiczny talent”, J. Brzechwa

 „Październik”.

Zabawy wśród przyjaciół i kolegów. J. Olech „Koło fortuny”.

Tworzymy ankietę czytelniczą.

T. Śliwak „Kwiaty dla nauczycieli”, W. Zechenter „Moje książeczki”.(edukacja czytelnicza

 i medialna).

Układamy plan wydarzeń do opowiadania A. Onichimowskiej „Mam wszystko”.

Problemy Miziołków. J. Olech „Rodzinka”. (wychowanie do życia w społeczeństwie)

Do czego służy poczta internetowa? (edukacja czytelnicza i medialna)

Pisownia wyrazów z „ó” i „u” J. Tuwim „Słówka i słufka”.

Pamiętajmy o ludziach, którzy odeszli. D. Wawiłow „Znicze”.

Jak wygląda przyroda późną jesienią? J. Kulmowa „Czerń”, J. Ficowski „Szron”.

Grzeczność na co dzień. J. Brzechwa „Kwoka”.

Bawimy się w rymy. J. Twardowski „Obiecanki cacanki”.

Jak zapisywać dialog?

Rozmowy o szarej godzinie w leśniczówce. J.E. Kucharski „Lesniczówka”.

O antonimach słów kilka. R. Pisarski „Zagadka”.

Kartka pocztowa i list. (wychowanie do życia w społeczeństwie)

Mycie to nie zabawa, tylko ważna sprawa – o komiksie słów kilka.

Czym obdarować przyjaciela? A. A. Milne „Urodziny Kłapouchego”.

Różne oblicza ojczyzny. A. Słonimski „Polska”, T. Różewicz oblicze ojczyzny (wychowanie

 do życia w społeczeństwie)

Zbliżają się święta. K. Dzikowski „Jeden dzień w roku”.

Świąteczny czas w rodzinie Antka i Agnieszki. J. Papuzińska „Tajemniczy klucz”.

Nie wystarczy przeczytać, trzeba także zrozumieć. C. S. Lewis „Prezenty Świętego

 Mikołaja”.

Pisownia wyrazów z „ż” i „rz”.

Czy zimą świat może być piękny? J. Kulmowa „Zasypianie lasu”.

Najpiękniejsze baśnie świata. J. Kulmowa „List do Andersena”.

Pamiętajmy o naszych babciach i dziadkach. W. Chotomska „Wiersz dla Babci”, „Dzień

Dziadka”. (wychowanie do życia w społeczeństwie)

Tak niewiele trzeba by sprawić radość drugiemu człowiekowi. J. Papuzińska „Wizyta

u starszej pani”.

Pracowitość i skromność zostaje nagrodzona. M. Berowska „Szklana Góra”.

Ile prawdy można znaleźć w baśni? M. Niklewiczowa „Dlaczego woda morska jest słona”.

Ogłoszenie i zawiadomienie. (wychowanie do życia w społeczeństwie)

Różne wersje tej samej baśni. W. Chotomska „Kopciuszek”.

W świecie baśni. H. Sienkiewicz „Bajka”.

Czy musimy kiedyś pożegnać się z baśniami? J. Ratajczak „Pożegnanie baśni”.

Zranione uczucia księcia. H. Ch. Andersen „Świniopas”.

Ile jest prawdy w legendzie? M. Grądzka „Jurata, królowa Bałtyku”.

Legendarne początki państwa polskiego. M. Grądzka  „O Lechu, Czechu i Rusie”.

 (wychowanie do życia w społeczeństwie)

Najbardziej znane polskie legendy. J. Ratajczak „Legenda”.

Warszawa w legendzie, w wierszu, na obrazach i fotografiach.

Piszemy opowiadanie.

Niezwykła przygoda Muminków. T. Jansson „Historia o ostatnim smoku na świecie”.

Gdy fikcja miesza się z rzeczywistością. S. Joslin „A co ty byś wtedy zrobił?”

Kogo chciałbyś zagrać na scenie? Sempe i Goscinny „Szkolne przedstawienie”.

Pisownia  wyrazów z „h” i „ch”.

Poetycki obraz marcowej przyrody.

O zachowaniu się w szkole. M. Dańkowska  „Grzechy szkolne”,  K. Makuszyński „Jacek    

 i Placek”.

W kręgu szkolnych spraw. J. Olech „Szkolne sprawy”, R. Pisarski „Przyjemna lekcja”.

Kwiecień  - plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. A. Szarska „Wiatr i słońce”.

Rozmawiamy o humorze i dowcipach w szkole. A. Lindgren „Prima aprilis”.

Czym jest samotność? J. Korczak „Samotny król”.

Nie wszystkie dzieci mają szczęśliwe dzieciństwo. B. Sabath „Dzieciom z Domów Małego

 Dziecka”. (wychowanie do życia w społeczeństwie)

Święta wielkanocne w rodzinie Miziołków i w naszych rodzinach. J. Olech „Święta”.

Analizowanie obrazów. Jak zawiera się znajomość przez internet? (wychowanie do życia w

 społeczeństwie)

Deszcz może padać o każdej porze roku. S. Szuchowa „Majowy deszcz” opis obrazu Słońce

 majowe Józefa Mehoffera.

Z telewizorem trzeba rozważnie. S. Grochowiak „Telewizor”, A. Sójka „Najlepszy

 program”.

Jak zmienił się świat dzięki różnym wynalazkom? L. J. Kern „Historia wynalazcy”.

Różne rodzaje informacji. J. Rowling „Dziwne wiadomości”,  W. Ścisłowski „Parowóz”.

Podniebne podróże. M. Nosow „Nad chmurami”.

Najcenniejsze życzenia dla Mamy. (wychowanie do życia w społeczeństwie)

Wszyscy marzą o podróżowaniu. R. L. Stevenson „Podróże”. (wychowanie do życia w

społeczeństwie)

Życzenia na Dzień Dziecka. H. Ożogowska „Jak sobie pościelesz...”

Ile musi wiedzieć podróżnik? A. Onichimowska „Rejs”.

Mapa moich ulubionych miejsc. Cz. Miłosz „Ojciec objaśnia”. (wychowanie do życia w

społeczeństwie)

Czym różnią się wszechświaty? M. Wojtyszko Gżdacz”.

Dlaczego Smok Wawelski zgodziła się pomóc księciu Krakowi? S. Pagaczewski „Rozmowa

 w smoczej jamie”.

Zaginiony samolot nad Afryką. J. Broszkiewicz „Wołanie o ratunek”.

Gdy przyroda zaprasza na wakacje... L. J. Kern „Wynalazek na piątkę z plusem”.

Pisownia wielką i małą literą.

Poznajemy balladę A. Mickiewicza ,,Powrót taty”. (wychowanie do życia w

społeczeństwie)

Wcielamy się w bohaterów ballady ,,Powrót taty”.

Pisownia trudnych wyrazów – praca ze słownikiem

 ,, Nam Sienkiewicz patronuje” - poznajemy życie i twórczość Henryka

Sienkiewicza.(wychowanie do życia w społeczeństwie)

Utrwalenie zasad ortografii polskiej.

Ćwiczenia ortograficzne.   

Wycieczki krajoznawcze – opisy pór roku.

Wypracowania klasowe.

Sprawdziany wiadomości.

Dyktanda sprawdzające stan ortografii.

Pozostałe godziny do dyspozycji nauczyciela.

          

Tematy dotyczące lektur:

Czy podobała mi się książka J. Brzechwy ,, Akademia pana Kleksa”?

Spotkanie z panem Kleksem.

Dzień w Akademii pana Kleksa.

Przepisy kulinarne pana Kleksa.

 Obejrzenie filmu ,,Akademia pana Kleksa”. (edukacja czytelnicza i medialn)

H. Sienkiewicz ,,Janko Muzykant''- Losy Janka Muzykanta. (wychowanie do życia w

społeczeństwie)

Postać Janka Muzykanta w świetle lektury.

Jeżeli chcemy, możemy się zmienić. C.Collodi „Pinokio”

Kiedy warto być odważnym? A. Lindgren  C. CollodiPinokio”.

W. Gomulicki „Wspomnienia niebieskiego mundurka”.

ks. J. Twardowski „Zeszyt w kratkę”.

Pozostałe godziny do dyspozycji nauczyciela.

 

 

Uwaga: Tematy lekcji związanych z  lekturami  zostaną  uzupełnione w trakcie roku szkolnego, ponieważ lektury te nie są znane nauczycielowi. Po zakupieniu tych pozycji              i  zapoznaniu się z nimi tematy zostaną zrealizowane podczas lekcji.

 

 

Nauka o języku:

 

Przedstawiam siebie i innych. (wychowanie do życia w społeczeństwie)

Witam się i żegnam.  ( wychowanie do życia w społeczeństwie)

Wyrażam swoje zdanie.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

Co wiemy o czasowniku?

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

Czasownik odmienia się przez osoby.

Forma osobowa a bezokolicznik.

Bezokolicznik o trudnych zakończeniach.

Czasowniki w czasie teraźniejszym.

Czas przeszły czasowników.

Trudne czasowniki w czasie przeszłym.

Czasowniki w czasie przyszłym.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

Co wiemy o rzeczowniku?

Rzeczowniki własne i pospolite.

Rodzaj rzeczownika.

Odmiana rzeczownika.

Pisownia „nie” z czasownikami i rzeczownikami.

Co wiemy o przymiotniku?

Przymiotnik zmienia się w zdaniu.

Co to jest przysłówek?

Pisownia „nie” z przymiotnikami i przysłówkami.

Poznajemy przyimek. 

Łącznik wyrazów, czyli spójnik.

Sprawdź swoją wiedze i umiejętności.

Co to jest zdanie?

Zdanie oznajmujące, pytające i rozkazujące.

Główne części zdania, czyli orzeczenie i podmiot

Określenia w zdaniu.

Związki wyrazów w zdaniu.

Grupa podmiotu i grupa orzeczenia.

Przecinek w zdaniu pojedynczym

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

Alfabet.

Kolejność alfabetyczna wyrazów.

Różnice między głoską a literą.

Samogłoski i spółgłoski.

Podział wyrazów na sylaby.

Akcentowanie wyrazów. Spółgłoski twarde i miękkie.

Głoski ustne i nosowe.

Pisownia „ą”, „ę” w wyrazach.

Głoski dźwięczne i bezdźwięczne.

 
ROZKŁAD  MATERIAŁU  NAUCZANIA  JĘZYKA  POLSKIEGO

DLA  KLASY V c

 

1.           Zasady BHP na lekcjach języka polskiego. Zapoznanie z programem nauczania.

2.           Wspomnienia z wakacji.  Rady dla opowiadających” ,Julian Tuwim „Strofy o późnym lecie”.

3.           Do czego służy instrukcja? (wychowanie do życia w społeczeństwie)

4.           Na grzyby. Adam Mickiewicz „Grzybobranie”.

5.           Streszczam teksty.

6.           Sporządzam przepis. (wychowanie do życia w społeczeństwie)

7.           Przepis na pogodny nastrój w czasie słoty. Stanisław Grochowiak „Na słotę”.

8.           Parasol dobry na słońce i słotę. Peter James, Nick Thorpe „Parasol”.

9.           Moje marzenia. Joanna Kulmowa „Marzenia”.

10.      Umiem przepraszać. (wychowanie do życia w społeczeństwie)

11.      Żartobliwie o zasadach ortograficznych. Hanna Ożogowska „Sposób na ortografię”, Roman Pisarski „Dlaczego?”

12.      Mówię prawdę, nie kłamię.

13.      Opis przeżyć.

14.      „Męki przed tablicą” – opis przeżyć.

15.      Czy łatwo jest zdać egzamin? Jerzy Jesionowski „Egzamin”.

16.      Uczę się pisać sprawozdanie.

17.      Jak skutecznie się uczyć? Jarosław Rudniański „Chcę wszystko wiedzieć”.

18.      Z wizytą na Olimpie.  Nikos Chadzinikolau „Bogowie”.

19.      Chcę coś zaplanować.

20.      Symboliczne znaczenie lotu Ikara. Jan Parandowski „Mit o Dedalu i Ikarze”

21.      Prace Heraklesa. Jan Parandowski „Herakles”.

22.      Co lub kogo można opisywać?

23.      Co przydarzyło się Syzyfowi? Jan Parandowski „Mit o Syzyfie”.

24.      Dobroczyńca ludzkości. Nikos Chadzinikolau „Prometeusz”.

25.      Tajemniczy pierścień. William Makepeace Thackeray „O tym, jak się książę Lulejka zmienia”.

26.      Zapraszam i składam życzenia. (wychowanie do życia w społeczeństwie)

27.      Porozumiewam się z innymi.

28.      Interpretuję obraz. Jean Baptiste Siméon Chardin „Guwernantka”, Maria Poprzęcka Guwernantka”.

29.      Ortografia nie jest trudna. Ewa Tarnowska „Królik”.

30.      Wspomnienia o tych, którzy odeszli na zawsze. Urszula Kozioł „Pożegnanie                        z dziadziem”. (wychowanie do życia w społeczeństwie)

31.      6 grudnia – mikołajki. Hanna Ożogowska „Mikołajki”. (wychowanie do życia w społeczeństwie)

32.      Moja Wigilia. Marek Wawrzkiewicz „Może być malutka”,  Jan Twardowski „O            

           opłatku”,  „Rady dla składających życzenia”. (wychowanie do życia w

           społeczeństwie)

33.      Jak było na początku? Jan Parandowski „Stworzenie świata”, Aleksander Gieysztor   „Powstanie świata”.

34.      Świat jest piękny. „Świat stworzony przez Boga”. Dziwny świat. Joanna Kulmowa „Człowiek żeby patrzał” Czesław Niemen Dziwny jest ten świat”.

35.      Jak wygląda raj? Anna Kamieńska  „Pierwsi ludzie w raju”.

36.      Kto może być przyjacielem? - Andrzej Bursa „Jedenastoletni zakochany”, Jan Grabowski  „Muc, wróbel beznogi”, Stanisław Grabowski „Rysunek”.

37.      Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Adam Mickiewicz  „Przyjaciele, Ignacy Krasicki  „Przyjaciele”.

38.      Odkryj świat bajek. Ignacy Krasicki  „Dzieci i żaby”, „Pan i pies”, „Lew pokorny”.

39.      Morały płynące z bajek.  Ignacy Krasicki  „Kruk i lis”, „Malarze”.

40.      Sprytny pająk. Jan Brzechwa „Pająk i muchy”.

41.      Mały chłopiec – wielki bohater. Ferenc MolnárNemeczek”, Wiktor Woroszylski „Chłopcy z Placu Broni”, „Rady dla piszących streszczenie”.

42.      Historia Bartka, los Brajana. Dorota Terakowska „Trzynasta Podróż w Poszukiwaniu Mamy”, Joanna Leszczyńska  „Mówi Brajan, pali się u mnie...”

43.      Chrząszcz brzmi w trzcinie... Jan Brzechwa „Chrząszcz”.

44.      Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności. Erastus Salisbury Field „Ogród Edenu.

45.      Co robią ptaki zimą?

46.      Sergiusz Obrazcow „Ptaki za oknem”.

47.      Co się dzieje zimą? Józef Baran  „Baśń o zimie”, Kazimiera Iłłakowiczówna, „Babunia”, Joanna Kulmowa „Biało”.

48.      Co można robić zimą? Joanna Olech  „List z zimowiska”, Peter James, Nick Thorpe „Krótka historia łyżew".

49.      Dialog w opowiadaniu.

50.      Powrót do domu. - Madeleine L’Engle „Powrót z wakacji”.

51.      „Warszawskie, kolorowe dni...” Marek Gaszyński, Czesław Niemen „Sen o Warszawie, Marek Gaszyński, Czesław Niemen  „Sen o Warszawie.

52.      Plac Broni – mała ojczyzna chłopców. Ferenc Molnár  „Plac Broni”.

53.      Jan Paweł II o swojej ojczyźnie.  Papież Jan Paweł II  „Ojczyzna”. (wychowanie do życia w społeczeństwie).

54.      Wśród średniowiecznych ksiąg.  Gall Anonim  „O Polsce”

55.      Jak zredagować opis krajobrazu? Kazimierz Wierzyński „Zapach”.

56.      Czy wiersze działają na wyobraźnię? Jan Twardowski „Pytanie”, Joanna Kulmowa „Nie wyrastaj z marzenia”, Danuta Wawiłow „Kałużyści”.

57.      Jak wyobraźnia wpływa na odbiór dzieł? Anna Onichimowska „Dziura w gobelinie”.

58.      Czy reklama jest potrzebna? Mark Eting  „Czy Snickers wygra z twoim głodem?”

59.      Kiedy piszemy h, a kiedy ch? Ewa Tarnowska „Przygody druhny Hani”.

60.      Wiosenne wycieczki. Leopold Staff „Marzec”, Władysław Kopaliński „Rower”.

61.      Co się dzieje wiosną? Joanna Kulmowa „Zieleń w mieście” - Wanda Chotomska „Rozmowa z Jasiem”.

62.      Jak obchodzi się Wielkanoc? Konstanty Ildefons Gałczyński „Wróbla Wielkanoc”.        (wychowanie do życia w społeczeństwie)

63.      Mój przyjaciel książka.  Robert Louis Stevenson „Do czytelnika” , Roald Dahl „Fascynujący świat książek”.

64.      „Ciekawscy żyją mądrzej”. Czesław Miłosz „Ojciec w bibliotece”, Wanda Chotomska  „Do widzenia!”

65.      Opis przyrody wiosną.

66.      Nie zabłądzi ten, kto czyta...” – o wywiadzie słów kilka. Wywiad z Wandą Chotomską.

67.      W krainie rycerzy i templariusz. Zbigniew Nienacki „Templariusze”

68.      Sir Galimatias – nietypowy rycerz. Martyn Beardsley „Nawiedzony pokój”.

69.      Dlaczego czasem jest tak źle? Eric Knight „Bądź uczciwy!”

70.      Jak trudno zrozumieć dorosłych... Michael EndeMomo słucha zwierzeń przyjaciół”.

71.      Poznaję Calvina i Hobbesa  - Bill Watterson „Pora do szkoły”, „Najlepszy przyjaciel”, Rozmowa z mamą”„Rady dla dyskutujących”.

72.      Kłopotliwe ą i ę. Ewa Tarnowska „Wędrujące zwierzęta”.

73.      Jak pięknie zakwitły czereśnie. Julian Tuwim „Czereśnie”.

74.      Moja mama jest piękna Tadeusz Konwicki „Twarz mojej mamy”.

75.      Koniec roku w szkole czarodziejów.  Joanne Kathleen Rowling „Koniec roku”.

76.      Kiedy kina były oazą spokoju.  Konstanty Ildefons Gałczyński „Małe kina”.

77.      Zostań kinomanem. Piotr Wereśniak fragment „Alchemii scenariusza filmowego [...]”, Elżbieta Królikowska -Avis „Zanim pomysł stanie się scenariuszem...”,  Słowniczek kinomana”.  (edukacja czytelnicza i medialna)

78.      Kino przybytkiem kultury. Grzegorz Kasdepke „Śmiecenie”. (edukacja czytelnicza  i medialna)

79.      Czy można zawładnąć wyobraźnią? Robert Mirzyński  „Zawładnąć wyobraźnią”.

80.      I ty możesz być radiowcem. - Maciej Józef Kwiatkowski  „W krainie radiowych czarów”. (edukacja czytelnicza i medialna)

81.      O czym dzieci chcą powiedzieć papieżowi? Julian Kornhauser „Kalekie dzieci rozmawiają z Papieżem w jednym z miast brazylijskich”.

82.      Wielkie poszukiwanie. Michael Ende „Wędrówka w krainie fantazji”.

83.      Wizyta Tomka w portowym mieście Alfred Szklarski „W drogę”.

84.      Reportaż z podróży - Jacek Hugo-Bader  „Rowerem przez Chiny".

85.      Zwiedzamy Izbę Pamięci w Grabowcu. (edukacja czytelnicza i medialna)

86.      Opis przyrody latem.

87.      Sprawozdanie z wycieczki.

88.      Pozostałe godziny do dyspozycji nauczyciela.

 

 

Tematy dotyczące lektur:

 

1.            Problematyka powieści H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”.

2.            Egzotyczna wyprawa na kontynent afrykański na kartach powieści H. Sienkiewicza „ W pustyni i w puszczy” .  

3.            Która przygoda Stasia i Nel zainteresowała cię najbardziej?

4.            Stanisław Tarnowski – bohater książki „W pustyni i w puszczy” – opis postaci.

5.            Z karawaną przez pustynię – opis burzy piaskowej.

6.            Chciałbym tam być i sam to przeżyć, czyli dalsze przygody Stasia i Nel.

7.            ,, Bilet wstępu do krainy marzeń " L. M. Montgomery ,, Ania z Zielonego Wzgórza ".

8.            Ania i Maryla – dwie osobowości dobrane na zasadzie kontrastu.

9.            Jak z brzydkiego kaczątka wyrósł wspaniały łabędź, czyli o spełnieniu marzeń Ani Shirley.

10.       Jak Ania popadała w kłopoty ?

11.        Jaką rolę odgrywała przyjaźń w życiu Ani? (wychowanie do życia w społeczeństwie).

12.       Urocza marzycielka z Zielonego Wzgórza - charakterystyka postaci.

13.        ,, Ania z Zielonego Wzgórza " - adaptacja filmowa powieści. (edukacja czytelnicza i medialna).

14.       Tło historyczne powieści A. Szklarskiego „Tomek w krainie kangurów”.

15.       Tomek Wilmowski – opis głównego bohatera powieści „Tomek w krainie kangurów”.

16.       Poznajemy przygody Tomka.

17.       Wielkie łowy na kangury. Opis polowania.

18.       Problematyka powieści M. Twaina „Przygody Tomka Sawyera”.

19.       Tomek Sawyer i Huckleberry Finn – Główni bohaterowie powieści. Opis postaci.

20.       Becky i Tomek w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

21.       J. Verne- „ W 80 dni dookoła świata”.

22.       R. Pikling -„Księga Dżungli”.

23.       C.S. Lewis- „Opowieści z Narnii” cz. I „Lew, czarownica i stara szafa”.

24.       Pozostałe godziny do dyspozycji nauczyciela.

 

 

Uwaga: Tematy lekcji związanych z  lekturami  zostaną  uzupełnione w trakcie roku szkolnego, ponieważ lektury te nie są znane nauczycielowi. Po zakupieniu tych pozycji i  zapoznaniu się z nimi tematy zostaną zrealizowane podczas lekcji.

 

 

Tematy z zakresu nauki o języku.

Co już wiem o czasowniku?

Czynności zakończone i nie zakończone.

Czas przyszły prosty i złożony.

Odmiana czasownika przez rodzaje w liczbie mnogiej.

Trudne czasowniki w czasie przeszłym.

Oznajmiam, przypuszczam, rozkazuję – tryby czasownika.

Pisownia cząstek bym, byś, by...

Akcentowanie różnych form czasownika.

Co już wiem o rzeczowniku?

Rzeczownik w zdaniu.

Podział rzeczowników.

Odmiana rzeczowników zakończonych na -ia, -ja.

Rzeczowniki nazywające czynności i cechy.

Co już wiem o przymiotniku?

Odmiana przymiotnika przez rodzaje w liczbie mnogiej.

Określanie form przymiotnika.

Co już wiem o przysłówku?

Przysłówki nie utworzone od przymiotników.

Przysłówki oznaczające sposób, miejsce i czas.

Co to jest liczebnik?

Liczebniki główne, porządkowe i ułamkowe.

Jak rozpoznać liczebniki zbiorowe?

Rzeczownik łączy się z liczebnikiem.

Co już wiem o zdaniu?

Jak odróżnić zdanie od równoważnika zdania?

Oznajmiam, pytam, rozkazuję.

Interpunkcja w zdaniu pojedynczym.

Szeregi i związki wyrazowe.

Rozpoznaję podmiot i orzeczenie.

Przydawka określa rzeczownik.

Dopełnienie i okolicznik.

Co to jest zdanie złożone?

Zdania złożone podrzędnie.

Zdania złożone współrzędnie.

Głoska i litera. Dźwięczność i bezdźwięczność głosek.

Spółgłoski twarde i miękkie. Głoski ustne i nosowe.

Trudne zakończenia rzeczowników.

 

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO

DLA KLASY VI c

 

Bhp podczas lekcji j. polskiego. Zapoznanie z programem nauczania.

Dzień dobry, panie profesorze... Zbigniew Herbert  „Pan od przyrody”.

To jesień , to znowu jesień... (edukacja ekologiczna)

Na jesienną nutę. Kazimierz Wierzyński, „Wyżęli pole”, Jerzy Liebert, „Początek jesieni”.

Stare tradycje pianistyczne ubrane w świeże, młode i świetliste szaty – Konkurs Chopinowski w mediach.

Przeciwko wojnie i przemocy Rafał Skarżycki, Tomasz Lew Leśniak, „Przemoc nie popłaca”. (wychowanie do życia w społeczeństwie)

Co znaczy być szczęśliwym? - Tadeusz Śliniak fragmenty wiersza „Budowanie domu”, Czesław Miłosz  „Dar”.

Jak rozumiem puentę opowiadania Władysława Kopalińskiego „Talizman”?

Co jest potrzebne do szczęścia osobie mówiącej w wierszu „Na dom w Czarnolesie”?

Wierzyć czy nie wierzyć w opowieści wikingów? Dinah Starkey, „Wikingowie”.

Dlaczego Galowie nie czuli strachu przed Normanami? René Goscinny, Albert Uderzo, „Przybycie wikingów”.

Jakich odkryć dokonali Marco Polo i Krzysztof Kolumb? Dinah Starkey  „Wyprawy odkrywców”.

Czy podróż pełna przygód może zmienić hobbita? John Ronald Reuel Tolkien, „Czy hobbit wyruszy w podróż?”

Czy rzeczywiście Limeryk to wierszyk zwariowany, lecz zarazem całkowicie zdyscyplinowany? Wisława Szymborska, „Limeryki” Andrzej Nowicki, „Limeryki”

Jak potoczyły się dalsze losy przybysza z kosmosu? William Kotzwinkle  „Istota pozaziemska na Ziemi”.

Kim są postacie przedstawione na obrazach Eugène’a Delacroix i Michelle Barnes?

Zdobywam wiedzę o prasie. „Rady dla przyszłych dziennikarzy”.

I siecze deszcz, i świszcze wiatr... Adam Asnyk, „Ulewa”.

Trzeba pamiętać o tych, którzy odeszli Media informują... Jerzy Piątek, „Znane cmentarze”. (wychowanie do życia w społeczeństwie)

Teraz wszystko całkiem inaczej... Jan Twardowski, „Mamusia”.

Czego nie może zabraknąć podczas Świąt Bożego Narodzenia? Charles Dickens „Duch Bożego Narodzenia”.

Świąteczne zwyczaje w moim domu. „Tradycje wigilijne”. (wychowanie do życia w społeczeństwie)

Jakie trudności z wystawieniem sztuki mieli bohaterowie dramatu Williama Szekspira? William Szekspir, „Próba” Tadeusz Makowski, „Teatr dziecięcy”.

Magia teatru. Joanna Kulmowa, „Po co jest teatr”. (edukacja czytelnicza i medialna)

Jak należy zachowywać się w teatrze? Grzegorz Kasdepke, „Teatr”.

Czy rzeczywiście dorośli w ogóle nie wiedzą, co jest śmieszne? Lucyna Legut, „Oskalpowana siostra Balladyny”.

Dlaczego Kirkor nie potrafił wybrać? Juliusz Słowacki, „Trudny wybór” „Rady dla piszących charakterystykę”.

W świecie wyobraźni. Zbigniew Herbert, „Pudełko zwane wyobraźnią” Marc Chagall, „Zegar”.

Jak można służyć ojczyźnie? Cezary Żeleński  „Chcemy do wojska”. (wychowanie do życia w społeczeństwie)

W dworku patriotów. Adam Mickiewicz, „Powrót do domu” Włodzimierz Tetmajer, „Dworek w  Bronowicach”.

A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety... Konstanty Ildefons Gałczyński, „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”.

Czym jest dla mnie patriotyzm? Czesław Miłosz „W mojej ojczyźnie”. (wychowanie do życia w społeczeństwie)

Co może przydarzyć się aktorom? Lucyna Legut  „Co przydarza się aktorom?”

Z wizytą w muzeum. Wisława Szymborska, „Muzeum”.

Artysta w czasie tworzenia. Dzieła sztuki pod lupą: Édouard Manet, „Claude Monet             z żoną w pływającym studio”, Sofonisba Anguissola „Autoportret przy sztaludze”.

Gdzie postawić przecinek? Jan Miodek  „Czy zawsze przecinek przed że i który?” Jan Miodek, „Kłopoty z datami”

Ciepły zimowy wieczór Mieczysława Buczkówna  „Wieczór zimowy” Vincent McIndoe  „Sanie w zimowym krajobrazie”. (edukacja ekologiczna)

Wywiad – o sportowych emocjach Media informują...: Robert Błoński, Jakub Ciastoń, „Brązowa medalistka”, „Rady dla piszących wywiad”.

W dawnych czasach zimą. Dzieła sztuki pod lupą: Józef Chełmiński  „Sprawa u wójta” Julian Sałat  „Powrót z polowania z niedźwiedziem”.

Zimowe krajobrazy. Jerzy Harasymowicz  „Sad, styczeń”. (edukacja ekologiczna)

Co przydarzyło się Małgosi? Ewa Nowacja  „Gdzie jest Małgosia?”, Henryk Sienkiewicz  fragment powieści „Krzyżacy”.

Jak zorganizować święto zakochanych?  Walentynki”, „Pechowa walentynka”

Dlaczego Bóg pomieszał ludziom języki?  Anna Kamieńska „Wieża Babel”, Pieter Bruegel starszy „Wieża Babel”.

Co to jest demokracja? Harper Lee, „U nas jest demokracja”.

Idę podwórkiem. I nagle... Ewa Lipska, „Takie czasy”.

Co robić, by nie być ludożercą? Tadeusz Różewicz „List do ludożerców”,  Grzegorz Kasdepke, „Czytanie cudzych listów”.

Carpe diem – jak to rozumieć? Nancy Horowitz Kleinbaum  „Chwytaj każdy dzień”.

Co było przyczyną agresywnego zachowania bandy dziewcząt? - Erika Meyer-Glitza „Banda dziewcząt”.

Przemocy w szkole mówię: nie! Erika Meyer-Glitza  „Kłopoty Leny”.

Dlaczego ludzie zachowują się wobec siebie agresywnie? Erika Meyer-Glitza  „Wina                               i kara”.

Czy ucieczka z domu to dobry sposób na uniknięcie kłopotów? Danuta Wawiłow „Wędrówka”.

Czy znasz swoje prawa? Marcin Brykczyński „O prawach dziecka”. (wychowanie do życia w społeczeństwie)

Dlaczego Alba i dziadek byli sobie nawzajem potrzebni? Hanna Ożogowska, „Alba              i dziadek”.

Dobro jest niezniszczalne. Małgorzata Musierowicz „Lekcja z Dmuchawcem”.

Kłamstwo ma krótkie nogi. Małgorzata Karolina Piekarska  „Wypracowanie”.

Po co ludzie wynaleźli pismo? Władysław Opaliński  „Narzędzia porozumienia”.

Jak zapisać przymiotniki złożone? Jan Miodek  Jasnoczerwony i biało-czerwony”.

Wiosenne spotkania. Ludwik Jerzy Kern, wiersze o kwiatach. Julian Tuwim, „Ptak” Leon Wyczółkowski, „Wiosna w Gościeradzu

Zielono mam w głowie i... Kazimierz Wierzyński  „Zielono mam w głowie”.

W tajemniczym ogrodzie. - Frances Eliza Hodgson Burnett, „Ogród.

To było niesamowite przeżycie. Media informują...:Katarzyna Wiatroszak „Jak doszło do spotkania z humbakiem”.

Bo im kto ma więcej rozumu, tym bardziej wątpi, czy ma go dosyć.  Charles Perrault, „Knyps z czubkiem”.

Gość w dom, Bóg w dom. Magdalena Grądzka „Piast Kołodziej”.

Dlaczego szczur został ukarany? Ignacy Krasicki „Szczur i kot”.

Co wydarzyło się na weselu Peleusa i Tetydy? Nikos Chadzinikolau „Jabłko niezgody”.

Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki... Leopold Staff, „Odys”. (wychowanie do życia w społeczeństwie)

Śpieszmy się kochać ludzi. Eric-Emmanuel Schmitt  „Pierwszy list”.

Czy dzieci epoki atomu rozumieją ten wiek? Czesław Janczarski  „Nie mijam”.

Czemu by nie zamieszkać w tęczowej wiosce? Kinga Dunin  „Zrobieni na niebiesko”.

Czym zajmuje się filozofia? Jostein Gaarder  „Ważne pytania”.

Wybitni Polacy. Krystyna Drzewiecka „Sławni Polacy”.

Co może jeden człowiek? Czesław Miłosz  „Oda na osiemdziesiąte urodziny Jana Pawła II”. (wychowanie do życia w społeczeństwie)

Czy świat zrozumiał, jakiego mieliśmy gościa? Jarosław Mikołajewski  „Czy Jego już nie ma?”

Jan Matejko malarzem dziejów Polski Jadwiga Stępieniowa  „Malarz dziejów Polski” Dzieła sztuki pod lupą: Jan Matejko  „Hołd pruski”.

Jakie obrazy i uczucia wywołuje utwór „Odejście Fryderyka”? Stanisław Ryszard Dobrowolski  „Odejście Fryderyka” Fryderyk Chopin  „Etiuda rewolucyjna”.

Zabawy ortograficzne.

Dlaczego rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja jest świętem narodowym? Rajnold Suchodolski  „Mazurek 3 maja”, Jan Matejko  „Konstytucja 3 maja 1791 roku”. (wychowanie do życia w społeczeńst6wie)

Twoje ręce – Mamusiu... Jan Twardowski, „Ręce”.

Czy warto być harcerzem? Seweryna Szmaglewska  „Wakacje za pasem” , „Słowniczek obozowicza”.

Prawdziwe święto książki w Warszawie.  Media informują… , Daniel Kuropaś  „50. Międzynarodowe Targi Książki”. (edukacja czytelnicza i medialna)

Cud nad cudy. Wisława Szymborska  „Jarmark cudów”.

Jakie obowiązki ma człowiek wobec wszystkich roślin i zwierząt? Jostein Gaarder, „Rośliny i zwierzęta Zofii”. (edukacja ekologiczna)

W trosce o Ziemię. Jerzy Bielunas  „My chcemy grać w zielone”, Józef Chełmoński, „Owczarek” Thomas Gainsborough  „Pan i Pani Andrews”. (edukacja ekologiczna)

Co znajduje się za drzwiami, które otworzy życie? Józef Baran  „***”

Co to jest miłość? Kornel Makuszyński  „Koza Bill Watterson , „To jest miłość!” Leon Perrault „Strzały Kupidyna”.

W jaki sposób poeta opisał miłość? Konstanty Ildefons Gałczyński  „Rozmowa liryczna”,  Dariusz Twardoch „Serca motyli przybliż i przytul”.

Czy pani Jeffreys postąpiła słusznie? Jacqueline Wilson „Bliźniaczki”.

Problemy okresu dojrzewania. Jacqueline Wilson  „Spójrz na siebie, Zoë”.

O czym rozmawiał ojciec z synem? Ewa Nowacka „Rozmowa z ojcem”.

Jak być kulturalnym użytkownikiem internetu? Grzegorz KasdepkeE-mail”. (edukacja czytelnicza i medialna)

Dbajmy o język polski. Jerzy Bralczyk, Włodzimierz Gruszczyński, Katarzyna Mosiołek-Kłosińska  „Rozmowy”. (wychowanie do życia w społeczeństwie)

Jak pisać bez błędów ? Przypominamy poznane zasady ortograficzne.

 Dyktando + korekta.

Ortografia a budowa słowotwórcza wyrazu.

Zasady ortograficzne oparte o analizy słowotwórcze wyrazu.

Dyktanda sprawdzające stan ortografii.

Pisownia ,, nie " z różnymi częściami mowy.                      

Wypracowania klasowe.

Sprawdziany wiadomości.

Dyktanda sprawdzające stan ortografii.

Pozostałe godziny do dyspozycji nauczyciela.

 

 

 

Tematy dotyczące lektur:

 

,, Ten obcy " - książka daleka nam czy bliska ?

Czy bohaterowie powieści I. Jurgielewiczowej ,,Ten obcy” mogliby zostać naszymi przyjaciółmi? (wychowanie do życia w społeczeństwie)

,,... skrzywdzony przez złych, stracił zaufanie do dobrych” - próba charakterystyki głównego bohatera powieści.

 Zabawne sprzeczności w bajce S. Lema ,, Trzej elektrycerze”.

Cechy opowiadania fantastyczno- naukowego na podstawie utworu S. Lema ,, Trzej elektrycerze”.  

Porównujemy ,, Bajkę o maszynie cyfrowej co ze smokiem walczyła” z baśnią tradycyjną.

,,Wielkie lanie” - uczymy się streszczać.

Poznajemy bohaterów dramatu J. Słowackiego ,,Balladyna".

Charakterystyka porównawcza Aliny i Balladyny. (wychowanie do życia w społeczeństwie)

Dlaczego ,, Balladyna „  to dramat ?

Problem dobra i zła w utworze J. Słowackiego ,,Balladyna”.

Poznajemy losy sachema – bohatera noweli H. Sienkiewicza ,,Sachem”.

Charakterystyka głównego bohatera noweli H. Sienkiewicza ,,Sachem”.

Dwa wątki w noweli ,,Sachem" – analiza porównawcza.

Z wizytą w szkole sławnych wyczynowców. Edmund Niziurski  „Sposób na Alcybiadesa”

W jaki sposób Ciamciara zdał egzamin z historii? Edmund Niziurski  „Sposób na Alcybiadesa”.

Charakteryzujemy głównych bohaterów powieści E. Niziurskiego „Sposób na Alcybiadesa”.

Dalsze losy bohaterów powieści E. Niziurskiego „Sposób na Alcybiadesa”.

Jaką tajemnicę odkrył Adaś Cisowski? Kornel Makuszyński „Szatan z siódmej klasy”.

Na scenie gmachu skarbkowskiego. Kornel Makuszyński „Szatan z siódmej klasy”.

Podróż dookoła świata? Dlaczego nie? - Jules Verne „ W 80 dni dookoła świata”.

 H. Sienkiewicz - ,,Ogniem i mieczem''-adaptacja filmowa powieści.

Rudyard Kipling „Księga Dżungli”.

J. I. Kraszewski „Stara Baśń”.

 Pozostałe godziny do dyspozycji nauczyciela.

                                                                    

 

 

Uwaga: Tematy niektórych lektur zostaną  uzupełnione w trakcie roku szkolnego, ponieważ lektury te nie są znane nauczycielowi. Po zakupieniu tych pozycji i  zapoznaniu się z nimi tematy zostaną zrealizowane podczas lekcji.

 

 

Nauka o języku:

Intencja wypowiedzi.

Kulturalna dyskusja.

Przemawianie nie jest trudne.

Co już wiem o czasowniku?

Nieosobowe formy czasownika.

Co już wiem o rzeczowniku.

Rzeczowniki i nietypowej odmianie.

Temat i końcówka rzeczownika.

Co już wiem o przymiotniku?

Stopniowanie przymiotników.

Co już wiem o przysłówku?

Stopniowanie przysłówków.

Pisownia ,,nie" z przymiotnikami i przysłówkami.

Co już wiem o liczebniku?

Liczebniki wielowyrazowe.

Co to jest zaimek?

Odmiana zaimków.

Użycie dłuższych i krótszych form zaimków.

Co już wiem o przyimku i spójniku?

Przyimki złożone.

Co już wiem o zdaniu pojedynczym i równoważniku zdania.

Główne części zdania.

Przydawka, dopełnienie, okolicznik.

Co już wiem o zdaniu złożonym?

Wyrazy podstawowe i pochodne.

Budowa słowotwórcza wyrazu. Oboczności w temacie słowotwórczym.

Rodzaje formantów. Pisownia zakończeń wyrazów.

Pisownia niektórych przedrostków.

Redaguję list oficjalny.

Piszemy podanie.

Co to jest reklama? (edukacja czytelnicza i medialna)

Robię notatki.

Charakterystyka postaci.

Jestem dziennikarzem. (edukacja czytelnicza i medialna)

Rewolucja w środkach łączności.  (edukacja czytelnicza i medialna)

Na królewskim dworze.

Człowiek i świat.

 

 

 

 

 

KLASA IV

                

Lektura  podstawowa

Baśnie polskie ( wybór )

- ludowe, np. J.I. Kraszewski „Kwiat paproci”

- literackie, np. M. Konopnicka „O krasnoludkach i sierotce Marysi” - fragmenty

Baśnie różnych narodów ( wybór )

-ludowe, np. „ O Olbrzymie, który ukrył swoje serce” – baśń norweska.

-literackie, np. J.Ch. Andersen „Słowik”, „Stokrotka”, „Dziewczynka z zapałkami”

 Legendy (podania) – wybór

 - o powstaniu państwa polskiego – np. „O Piaście” , „O Lechu”

 - legendy ( podania) naszego regionu „Z dziejów Grabowca”

 - legendy (podania) różnych regionów, np: „Legenda o pieśni”, „Wiano świętej Kingi”,
 „Wars i Sawa”, „O Janie i Cecylii”

Carlo Collodi „Pinokio”

Wiktor Gomulicki „Wspomnienia niebieskiego mundurka”

 

Polska klasyka literacka

   A. Mickiewicz: ,,Powrót taty”, ,, Lis i Kozieł”, ,, Przyjaciele”

   J. Słowacki: ,, Balladyna'' - fragment ,,Wróżka Goplana”

   L. Staff:  ,,Gwiazda''

   H. Sienkiewicz „Janko Muzykant” 

   J. Słowacki - ,,W pamiętniku Zofii Bobrówny''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

         

Inne teksty kultury

     Wybrane teksty z czasopism dziecięcych i młodzieżowych, np. „Victor Junior”.

      Komiks „Kaczor Donald”.

      Film rysunkowy, np. „Bolek i Lolek”.

          

Poezja współczesna

 

   J. Brzechwa - wybór wierszy ( np. ,,Kwoka'', ,, Chrząszcz'')

   W. Chotomska -  ( np. ,,Dzień Dziadka'')

   J. Kulmowa - wybór wierszy( np. ,,List do Andersena'')

   J. Ratajczak -wybór wierszy( np. ,,Pożegnanie basni'')

   J. Tuwim - wybór wierszy ( np. ,,Spóźniony słowik'', ,,List do dzieci'')

   J. Twardowski - wybór wierszy ( np. ,,W klasie'')

   D. Wawiłow - wybór wierszy ( np. ,,Znicze''')

Lektura uzupełniająca:

   J. Brzechwa - ,,Akademia pana Kleksa''

 

Inne teksty kultury( co najmniej po jednym przykładzie):

 

Baśń  filmowa – „O sierotce Marysi i krasnoludkach”

Baśń muzyczna – „Czerwony Kapturek”

Komiks – „Kaczor Donald”

Muzeum – Izba Regionalna w Grabowcu

Teksty piosenek dziecięcych, np. Majki Jeżowskiej.

 

 

KLASA  V

 

Lektura podstawowa:

   Mity

           - o narodzinach świata (mitologia Grecji, Rzymu)

           - Dedal i Ikar

           - Demeter i Kora

           - Prometeusz

           - Syzyf

           - bogowie Olimpu

    H. Sienkiewicz - ,,W pustyni i w puszczy''

    L. M. Montgomery - ,,Ania z Zielonego Wzgórza''

    C. S. Lewis „Opowieści z Narnii”, cz.I: „Lew, Czarownica i stara szafa”

    A. Szklarski „Tomek w krainie kangurów”

    M. Twain „Przygody Tomka Sawyera

 

 

Polska klasyka literacka

      I. Krasicki - bajki np. ,,Wół i mrówki'', ,,Mądry i głupi'', ,,Dzieci i żaby'', ,,Kruk i lis''

      J. Tuwim ,,Strofy o późnym lecie",  ,,Czereśnie"

      L. Staff - ,,Marzec''

      A. Mickiewicz ,,Przyjaciele"

 

Poezja współczesna

K.I. Gałczyński -  ,,Wróbla Wielkanoc''

K. Iłłakiewiczówna - wybór wierszy (np. ,,Babunia'')

J. Kulmowa - wybór wierszy (np. ,,Marzenia", ,,Biało")

Cz. Miłosz - ,,Ojciec objaśnia'', ,,Ganek''

J. Ratajczak - wybór wierszy (np. ,,Rozmowa ciszy'', ,,Nad kołyską poety'' )

J. Twardowski - wybór wierszy (np. ,,O opłatku'')

S. Grabowski  - wybór wierszy (np. ,,Rysunek")

Z. Herbert –  wybór wierszy

W. Szymborska –wybór wierszy

 

 

KLASA VI

 

Lektura  podstawowa:

       S. Lem - ,,Bajki robotów'' (wybór)

      Opowieści biblijne (wersja dla dzieci)

      H. Sienkiewicz ,,Sachem"

      Ks. J. Twardowski „Zeszyt w kratkę”

      K. Makuszyński „Szatan z siódmej klasy”

      E. Niziurski „Sposób na Alcybiadesa”

      Rudyard Pikling „Księga Dżungli”

      J. I. Kraszewski „Stara Baśń”

      J. Verne „W 80 dni dookoła świata”

 

Polska klasyka literacka

       J. Kochanowski - Fraszki (np. ,,Na dom w Czarnolesie'', ,,Na zdrowie'')

      A. Mickiewicz: ,,Pan Tadeusz'' - fragmenty (np. ,,Powrót do domu'')

      A. Mickiewicz - ,,Pan Tadeusz-fragmenty (np. ,,Koncert Wojskiego'' )

      H. Sienkiewicz - ,,Ogniem i mieczem''-adaptacja filmowa powieści

      J. Słowacki - ,,Balladyna''- fragmenty

      I. Krasicki ,,Szczur i kot" , ,,Malarze"

 

Poezja współczesna

       K. I. Gałczyński- wybór wierszy (np. ,,Rozmowa liryczna'')

       Z. Herbert - wybór wierszy (np. ,,Pudełko zwane wyobraźnią'', ,,Pan od przyrody'')

       A. Kamieńska - wybór wierszy (np. ,,Wieża Babel'')

       E. Lipska - wybór wierszy( np. ,,Dom Dziecka'')

       Cz. Miłosz- wybór wierszy(np. ,,W mojej ojczyźnie'')

       T. Różewicz - wybór wierszy (np. ,,List do ludożerców'')

       W. Szymborska - ,,Kot w pustym mieszkaniu'', ,,Jarmark cudów", ,,Niektórzy lubią             

       poezję"

       J. Tuwim - wybór wierszy (np. ,,Kapuśniaczek'', ,,Ptak'')

       J. Twardowski - wybór wiersz (np. ,,Ręce'', ,,Starzy ludzie'', ,,Mamusia")

 

 

 

 

Inne teksty kultury( co najmniej po jednym przykładzie):

1.      film fabularny , fantastyczno- naukowy, filmowa adaptacja powieści, np. „.Robinson Cruzoe”,

2.      komiks, np.: „Tytus, Romek i Atomek”,

3.      książki z serii: ,,Świat wczoraj i dziś'', ,,Oni zmienili świat'',

4.      muzeum, Izba Regionalna w Grabowcu,

5.      przedstawienie teatralne,

6.      słuchowisko radiowe, np.: „Balladyna”,

7.   wybór tekstów poezji śpiewanej, np.: A. Krzysztoń;

8.   wybrane teksty z czasopism młodzieżowych, np.: „Victor Junior”.

 

Treści realizowane na lekcjach języka polskiego – w korelacji z innymi przedmiotami:

tradycje, obyczaje, etnografia, mitologia, patriotyzm, biblia, epoki literackie, regionalizm, sławni ludzie.

 

 

 

 

Sprawdziany:

1.      wypracowania klasowe,

2.      sprawdziany gramatyczne,

3.      dyktanda,

4.      odpowiedzi ustne.

                           

 

Sprawdziany w klasie IV

 

Wypracowania klasowe – 4

Sprawdziany wiadomości – 2

Dyktanda sprawdzające stan ortografii -2

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności -2

 

Sprawdziany w klasie V

 

Wypracowania klasowe – 4

Sprawdziany wiadomości – 2

Dyktanda sprawdzające stan ortografii -2

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności -2

 

 

 

Sprawdziany  w  klasie VI

 

Wypracowania klasowe – 4

Sprawdziany wiadomości – 2

Dyktanda sprawdzające stan ortografii -2

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności -2

 

 

 

 

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH

 

Kryteria oceny dyktanda:

 

KLASA IV

 

 W klasie  IV jako błąd zasadniczy traktuje się niezgodny z zasadami pisowni zapis:

        - ó, u, rz, ż, h, ch

        - nie z rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami.

        - wielkiej litery w rzeczownikach własnych, w nazwach świąt, części świata, krajów i ich

          mieszkańców, miast oraz w tytułach utworów literackich i czasopism.

Jeden błąd zasadniczy jest równoznaczny :

        - z 3 błędami drugorzędnymi,

        - z 3 błędami interpunkcyjnymi.

 

 

KLASA V

 

 W klasie V jako błąd zasadniczy traktuje się niezgodny z zasadami pisowni zapis:

         - ó, u, rz, ż, h, ch,

         - nie z różnymi częściami mowy,

         - wielkiej litery,

         - partykuły by z czasownikami,

         - przyimków złożonych,

         - wyrażeń przyimkowych.

Jeden błąd zasadniczy jest równoznaczny :

         - z 3 błędami drugorzędnymi,

         - z 3 błędami interpunkcyjnymi.

 

 

KLASA VI

 

W klasie VI jako błąd zasadniczy traktuje się niezgodny z zasadami pisowni zapis:

            - ó, u, rz, ż, h, ch.

            - nie z różnymi częściami mowy,

            - wielkiej litery,

            - partykuły by z czasownikami,

            - przyimków złożonych,

            - wyrażeń przyimkowych.

Jeden błąd zasadniczy jest równoznaczny:

           - z 3 błędami drugorzędnymi,

           - z 3 błędami interpunkcyjnymi.

 

 

KRYTERIA OCENY DYKTANDA W KLASACH IV-VI

 

ILOŚĆ BŁĘDÓW

OCENA

0 błędów zasadniczych i drugorzędnych

celujący

2 błędy drugorzędne

bardzo dobry

1 błąd zasadniczy i 2 błędy drugorzędne

dobry

2 błędy zasadnicze i 2 błędy drugorzędne

dostateczny

3 błędy zasadnicze i 2 błędy drugorzędne

dopuszczający

4 i więcej błędów zasadniczych

niedostateczny

 

 

Oznaczenia błędów podczas sprawdzania pracy ucznia przez nauczyciela:

1.      ort.błąd ortograficzny zasadniczy

2.      int.- błąd interpunkcyjny

3.      1/3 ort. – błąd drugorzędny

                              

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria oceny zeszytów przedmiotowych

 

Rodzaj kryterium

Punktacja ( od 0 do 2)

Estetyka

 

Czytelność zapisów

 

Poprawność gramatyczna i ortograficzna

 

Systematyczność w prowadzeniu notatek

 

Przygotowanie pracy domowej

 

 

Podsumowanie

Łącznie liczba punktów

 

Ocena

 

Data i podpis nauczyciela

 

 

 

Przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej uwzględnia się:

 

*      Temat-zrozumienie, wyczerpanie.

*      Kompozycję, estetykę.

*      Dobór słownictwa (język).

*      Stylistykę.

*      Ortografię i interpunkcję.

 

KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA W KLASACH IV-VI

 

 

Rodzaj kryterium

Punktacja ( od 0 do 2)

Temat – zrozumienie, wyczerpanie

 

Kompozycja, estetyka

 

Dobór słownictwa, język

 

Stylistyka

 

Ortografia i interpunkcja

 

Podsumowanie

Łącznie liczba punktów

 

 

Ocena

 

Data i podpis nauczyciela

 

 

 

 

 

 

Kryteria oceny wypowiedzi ustnych:

 

Kryterium intuicyjne:

1.Wypowiedź zgodna z tematem.

2.Zachowanie odpowiedniej kompozycji wypowiedzi – wstęp, rozwinięcie, zakończenie – łączenie wypowiedzi w logiczną całość, unikanie powtarzania tych samych myśli.

3.Zwracanie uwagi na poprawność językową; stosowanie bogatego słownictwa, używanie porównań, cytatów.

4.Stosowanie odpowiedniego tempa mówienia.

 

Oceniając wypowiedź ustną bierze się pod uwagę:

 

1. Znajomość i umiejętność interpretacji tekstu literackiego.

2. Samodzielność rozwiązania problemu wskazanego przez nauczyciela.

3. Sprawność językową  wypowiedzi.

4. Oryginalność myśli.

 

Kryterium punktowane:

 

1.Poziom merytoryczny

1.Rzeczywistość wypowiedzi

2.Zgodność z tematem

3.Stopień wyczerpania

0 – 2 pkt

0 – 2 pkt

0 – 2 pkt

2.Poziom strukturalny

1.Trójdzielność kompozycyjna

2.Spójność wypowiedzi.

3.Odwoływanie się do literatury i autorytetów.

0 – 2 pkt

0 – 2 pkt

0 – 2 pkt

3.Poziom językowy

1.Dobór słownictwa świadczący o bogactwie językowym

2.Poprawność językowa.

3.Komunikatywność wypowiedzi.

0 – 2 pkt

 

0 – 2 pkt

0 – 2 pkt

 

 

Punktacja zgodna z wewnątrzszkolnym systemem oceniania:

1.      0% -29% -niedostateczny

2.      30%-49% -dopuszczający

3.      50%-74% -dostateczny

4.      75%-89%-dobry

5.      90%-95%-bardzo dobry

6.      96%-100%-celujący

 

  Uczeń ubiegający się o ocenę celującą powinien prowadzić zeszyt przedmiotowy  w sposób przejrzysty i estetyczny.

 

 

Ocena recytacji wiersza lub fragmentów  prozy

 

-     Opanowanie pamięciowe tekstu.

Stosowanie odpowiedniego tempa mówienia.

Wyraźne i wyraziste wymawianie słów.

Stosowanie modulacji głosu.

Przestrzeganie akcentu zdaniowego i wyrazowego.

Odpowiednia postawa w czasie recytacji.

 

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych
 i rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

 

 

 

OCENA CELUJĄCA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH  IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował: 96% - 100% umiejętności przewidzianych
na ten etap nauki; w tym wszystkie umiejętności na poziomie:  podstawowym, rozszerzającym 
i dopełniającym.

 

Ocenę celującą z języka polskiego otrzymuje uczeń, którego wiedza  i umiejętności znacznie wykraczają poza program nauczania obowiązujący w danej klasie, ponadto:

 

Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia  i zainteresowania.

Proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy.

Jego wypowiedzi ustne i pisemne cechuje dojrzałość myślenia.

Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości.

Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach  w szkole i poza szkołą, prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny.

 

OCENA BARDZO DOBRA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH  IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował: 90% - 95% umiejętności przewidzianych na ten etap nauki; w tym wszystkie umiejętności na poziomie: koniecznym, podstawowym, rozszerzającym i częściowo dopełniającym.

 

OCENA DOBRA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH  IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował: 75% -89%   umiejętności przewidzianych na ten etap nauki; w tym wszystkie umiejętności na poziomie: koniecznym, podstawowym
i rozszerzającym

 

OCENA DOSTATECZNA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH  IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował: 50% - 74% umiejętności przewidzianych na ten etap nauki; w tym wszystkie umiejętności na poziomie koniecznym i podstawowym.

 

 

 

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH  IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował: 30% - 49 % umiejętności przewidzianych na ten etap nauki; w tym wszystkie umiejętności na poziomie koniecznym
i podstawowym

 

OCENA  NIEDOSTATECZNA   JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH  IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Ocenę niedostateczną  z języka polskiego otrzymuje uczeń, którego wiedza  i umiejętności

nie zostały opanowane przynajmniej w 30% . Uczeń nie opanował minimum wymaganego na zajęciach lekcyjnych, a są to umiejętności konieczne zawarte w wykazie umiejętności dla poszczególnych klas.

 

WARUNKI I TRYB POPRAWIANIA OCENY BIEŻĄCEJ I ŚRÓDROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ

 

Uczeń pragnący uzyskać wyższą ocenę niż przewidywana z danych zajęć edukacyjnych, zgłasza się do nauczyciela prowadzącego te zajęcia w terminie najpóźniej na trzy dni przed rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej i wykazuje fakt opanowania wiadomości lub umiejętności wcześniej nie osiągniętych, a ujętych w wymaganiach na daną ocenę.

 

Warunkiem podchodzenia do uzyskania wyższej oceny z danego sprawdzianu jest przystąpienie do poprawy tego sprawdzianu w terminie do 7 dni od daty otrzymania pracy przez ucznia.

 

Uczeń zgłasza sam chęć poprawy oceny.

Materiał, z którego chce poprawić ocenę, powinien zaliczyć w ciągu dwóch tygodni od sprawdzianu, omówionego i poprawionego wraz z uczniami na lekcji.

Wypowiedź ustną, recytację wiersza, prozy może poprawić na następnej lekcji, nie dłużej niż w ciągu danego tygodnia.

Uczeń może przystąpić raz do poprawy danej oceny.

Powinien być przygotowany i wówczas zgłaszać chęć poprawy oceny.

Może sam zaproponować termin poprawy, którego rygorystycznie przestrzega.

 

 

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ  EDUKACYJNYCH UCZNIÓW KLAS IV - VI

 

1.wypracowania klasowe –2 w semestrze,

2.dyktanda sprawdzające zasady pisowni – 3 w semestrze,

3.testy gramatyczne –2  w semestrze,

4. czytanie,

5.wypowiedzi ustne,

6.notatki z lekcji, sprawność posługiwania się różnymi pomocami,

7.zadania domowe,

8.prowadzenie zeszytu przedmiotowego,

9. udział w dyskusji,

10.praca w grupach,

11.różne formy wypowiedzi pisemnych (dialog, opowiadanie, charakterystyka, streszczenie, opis, zaproszenie, ogłoszenie, list, telegram, plan)

12.zadania dodatkowe,

13.praca z tekstem,

14.referat,

15. obserwacja pracy dziecka, ocenianie bieżące.

 

Mogą być również  określone dodatkowo inne sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów, niż tylko te wymienione w programie.

 

Opracowała:

Agnieszka Jałowicka